Fotosoutěž Doprava v zimě

Zábava
Termíny konání: 

Popis akce: 

Zimní fotosoutěž

"Veřejná doprava v tarifu DÚK se zimní tématikou"

 

 

FOŤTE JAKÉKOLIV DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY,
VE KTERÝCH PLATÍ JÍZDENKY DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE
V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH (SNÍH NEBO VIDITELNĚ ZIMNÍ POČASÍ)

Poslat můžete až 3 fotografie.
Soutěžní snímky posílejte na:muller.m@kr-ustecky.cz nebo pejsova.m@kr-ustecky.cz

Pravidla soutěže na www.dopravauk.cz a na Facebooku Dopravy Ústeckého kraje

Pravidla zimní fotosoutěže Dopravy Ústeckého kraje
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je Ústecký kraj, IČO: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen „organizátor“). Administrátorem soutěže je Doprava Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“) / odbor dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje.
2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území Ústeckého kraje od 1. 11. 2017 do 1. 3. 2018.
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Podmínkou zařazení fotografie do soutěže je plnoletost autora - soutěžícím se může stát fyzická osoba od 18 let věku výše, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „účastník“). Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k organizátorovi a pořadateli soutěže, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
4. POPIS SOUTĚŽE
Dopravní prostředky Dopravy Ústeckého kraje (všechny vlaky mimo EC, lodě DÚK, zelené linkové autobusy nebo integrovaná městská doprava v Bílině, Děčíně, Chomutově a Jirkově, Teplicích, Ústí nad Labem a Varnsdorfu) musí být vyfotografovány ve zjevně zimních podmínkách (sníh nebo viditelně zimní počasí). Svoji naději na úspěch zvýšíte fotografováním dopravních prostředků na hezkých místech v pozadí s krásnou přírodou, architektonickými dominantami apod. Velikost plochy, kterou zabírá dopravní prostředek na fotografii, není stanovena. Může se jednat i o detail dopravního prostředku, stejně jako o fotografii krajiny s dopravním prostředkem v pozadí.
Fotografie musí být pořízena na území Ústeckého kraje a v období soutěže, tedy kdykoliv od 1. 11. 2017 do 1. 3. 2018. Každý autor může zaslat do soutěže maximálně 3 fotografie. Do soutěže jsou přijímány pouze snímky v digitální formě. Soutěžní snímky posílejte ve formátu JPEG nejlépe od rozlišení 2400 x 3200 pixelů výše. Své fotografie nezapomeňte nazvat (např. uveďte místo, kde jste fotili). Zasláním fotografie do soutěže dáváte Ústeckému kraji souhlas k jejímu neomezenému užití k propagaci DÚK.
Své fotografie posílejte spolu s kontaktními údaji nejpozději do 1. 3. 2018 na e-mail: pejsova.m@kr-ustecky.cz nebo muller.m@kr-ustecky.cz (max. 20 MB v jednom e-mailu). Podmínkou zařazení fotografie do soutěže je, že do e-mailu k fotografii napíšete své jméno, adresu bydliště, vaši e-mailovou adresu a telefon. Zasláním těchto kontaktních údajů zároveň vyslovíte souhlas s Pravidly zimní fotosoutěže Dopravy Ústeckého kraje.
Zaslané fotografie vyhodnotí pětičlenná porota Dopravy Ústeckého kraje, tvořená členy oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje. Fotografie, které nebudou splňovat požadované zadání, budou ze soutěže vyřazeny. Každý z účastníků poroty včetně jejího předsedy bude mít k dispozici body k ohodnocení jím vybraných 30 fotografií v této škále: 5 x 1 bod, 5 x 2 body, 5 x 3 body, 5 x 4 body, 5 x 5 bodů a 5 x 6 bodů. Pořadí fotografií a určení vítězných snímků bude stanoveno po součtu bodů od všech pěti členů poroty. Oceněny budou fotografie s nejvyšším počtem bodů na prvních 30 místech. V případě totožného součtu bodů u dvou nebo více fotografií rozhodne o finálním pořadí bodové hodnocení udělené těmto fotografiím předsedou poroty. V případě shody počtu bodů i v tomto případě bude na daném místě oceněno více fotografií.
Finální pořadí třiceti vybraných fotografií, za které budou jejich autoři odměněni cenami, zveřejní Doprava Ústeckého kraje nejpozději 12. 3. 2017 DÚK na svém Facebooku. Oceněné snímky budou zároveň zveřejněny na
webových stránkách www.dopravauk.cz a na Facebooku Dopravy Ústeckého kraje. Autoři oceněných snímků obdrží výhry poštou do 30 dnů od zveřejnění vyhodnocení.
5. VÝHRY
Autoři třiceti snímků, které získají od poroty nejvíce bodů, budou odměněni takto:
za snímek na 1. - 3. místě – turistický batůžek + tričko DÚK + USB flash disk 8GB
za snímek na 4. - 6. místě - turistický batůžek + USB flash disk 8GB
za snímek na 7. - 10. místě – turistický batůžek DÚK
za snímek na 11. - 15. místě – tričko DÚK
za snímek na 16. - 30. místě – USB flash disk 8GB
6. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.
7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, adresa, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny a pro marketingové účely, a to po dobu dvou let. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adresu organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ve smyslu ustanovení § 2874, občanského zákoníku, v platném znění, není možno cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Příloha: 

Organizátor: 

Kategorie akce: 

Zábava